تاکید مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، بر لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در دانشگاه‌ها - پلینک

تاکید مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، بر لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در دانشگاه‌ها


یکشنبه, 27 شهریور 1401

مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، بر لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در دانشگاه تاکید کرد

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حامد صافی، مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، روز پنجشنبه ١٧ شهریور ١۴٠١ در حاشیه اختتامیه هفتاد و یکمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور، با اشاره به اهمیت ارتباطات با سازمان‌ها و دستگاه‌های بیرون از دانشگاه، بر لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی، متناظر با این سازمان‌ها تاکید کرد. وی همچنین توجه به فرآیندهای استعدادیابی و هدایت استعدادهای فرهنگی هنری دانشجوها در کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی را از دیگر راه‌های دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه و دانشگاه دانست.