«جندی شاپور» در ایستگاه بیست و پنجم - پلینک

«جندی شاپور» در ایستگاه بیست و پنجم


چهارشنبه, 23 شهریور 1401

بیست و پنجمین شماره نشریه دانشجویی «جندی شاپور»، فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، "بررسی علل به کارگیری واژە وکیل الرعایا توسط کریم خان زند"، "یک توالی در بنادر ایرانی: باستانشناسی دورۀ اسلامی در خلیج فارس"، "کمالالدین بهزاد و بررسی شیوه و الگوی او درترسیم نگاره‌ها" و "تأثیر چاپخانه بریل در مطالعات اسلامی" از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

نشریه «جندی شاپور» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، مدیر مسئولی نگین بامزد، سردبیری زهرا عبدالهی و گروه دبیران "دکتر چیو ئیهائو، استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای، دکتر علی بحرانی‌پور، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر شهرام جلیلیان، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر اسماعیل سنگاری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر محمدرضا علم، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علی قاسمی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر بهادر قیم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر فرشید نادری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز"، به صورت فصل‌نامه علمی تخصصی منتشر می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز