بازدید از «ابنیه دانشگاه شهید چمران اهواز»


یکشنبه, 25 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 49

گروه مهندسی معماری دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهدسی معماری این دانشگاه، در رویدادی از «ابنیه دانشگاه شهید چمران اهواز» بازدید کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، بازدید از «ابنیه دانشگاه شهید چمران اهواز» اهواز، که به عنوان "رویداد دوم" از این برنامه‌ در نظر گرفته شده است، روز یک‌شنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۱ با محوریت "آشنایی با پیشینه دانشگاه جندی‌شاپور (دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور کنونی)"، "آشنایی با معماری و ساختمان‌های دانشگاه جندی‌شاپور"، "مروری بر معماری و حیات سپری شده ساختمان سه‌گوش از ابتدا تا کنون"، "بازدید از وضعیت کنونی بیرون و دورن گزیده ساختمان‌های دارای ارزش دانشگاه جندی‌شاپور قدیم" و با روایتگری مهندس وحید آقایی، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری دانشگاه تهران و پژوهشگر تاریخ معماری و شهر در دوره معاصر برگزار شد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز