شماره جدید نشریه دانشجویی «کاغذ سیاست» منتشر شد


دوشنبه, 19 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 53

شماره جدید نشریه دانشجویی «کاغذ سیاست»، فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، "دموکراسی نمونه آمریکایی"، "آینده روابط بین‌الملل در جهان"، "اروپای شرقی؛ آتش زیر خاکستر"، "تحلیل قراردادهای بالادستی نفت"، بررسی تحول مفهوم کلاسیک در جهانی شدن"، "راهبردهای اقتصاد سیاسی برای نجات معیشت مردم ایران"، "بررسی شرایط معیشتی مردم در ایام همه‌گیری کرونا"، "نگاهی به اندیشه سیاسی جان رالز"، "نظام سیاسی نوسنت گرایی نصر در عصر مدرنیته" و "هالیوود و اسلام هراسی" از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.


نشریه «کاغذ سیاست» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر مسئولی و سردبیری آرمین رحمانی و هیئت تحریریه "آرمین رحمانی، حدیث بهرامی، محمدمهدی خاموشی، محمد مهدنور، سمانه طهماسبی، سعید سعیدی، لیلا نجفی، حسین منصف، امیرفرزاد خسرویان، محمدامین انصاری و سیده معصومه حسینی"، به صورت فصلنامه علمی تخصصی منتشر می شود.

 

آرش حاجی نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز