برگزاری نشست «فرآیند فروپاشی فرمانروایی آل بویه در بستر بازیابی جایگاه خلافت عباسی» در دانشگاه شهید چمران اهواز


پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 46

انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، با همکاری انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان، نشست «فرآیند فروپاشی فرمانروایی آل بویه در بستر بازیابی جایگاه خلافت عباسی» را برگزار کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز شنبه 10 اردیبهشت 1401، ساعت 21 با سخنرانی دکتر محمدرضا بارانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س) و به دبیری نگین بامزد، دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز،به صورت برخط (آنلاین) به نشانی https://meeting.scu.ac.ir/shora_farhangi/daneshgah/ برگزار شد. 

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز