ستارگانی از میان کارمندان! - پلینک

ستارگانی از میان کارمندان!


دوشنبه, 28 تیر 1400
سخن از کارمندان و نظام کارمندی گاهی در سطح و لایه نظام اداری و شغلی، مورد بررسی قرار می گیرد و در آن چهارچوب، به مباحثی کاملا اداری و مالی به رده و رتبه کارمندان و حقوق و دریافتی های آنها، اشاره می گردد.
افزون بر جنبه اداری، گاهی نیز از دریچه نیروی انسانی و نقش آن در نظام مدیریتی کشور، به کارمندان نگاه می شود. در این نگاه، کارمندان به مثابه نیروهای تسهیل کننده و تسهیل گری هستند که  فرآیندهای اداری را در راستای اهداف سازمانی، قرار می دهند.
متاسفانه در کشور ما و در مبحث ارباب رجوع و خدمات اداری، گاهی با نگاه منفی به کارمندان نگریسته می شود و ناکارآمدی برخی دستگاه ها را به حساب کم کاری کارمندان می نویسند.
در بخش آموزش عالی و دانشگاه ها، اما کارمندان از کاستی های ویژه ای رنج می برند. معمولا دانشگاه ها، به قشر اعضای هیئت علمی و دانشجویان شناخته می شود و کارمندان در چرخه مدیریتی و رده آموزشی و علمی دانشگاه، چندان دیده نشده و نمی شوند. این در حالی است که برای مثال، در تاریخ شصت و شش ساله دانشگاه شهید چمران اهواز، نه "تک ستاره" بلکه " ستارگانی" در میان زنان و مردان کارمند، درخشش داشته اند.
 این کارمندان، گرچه بعضا در پست های متفاوت از استعداد غیر اداری، مشغول به گذران دوران شغلی و اداری بودند ولی در زمینه های ورزشی، ادبی، هنری، کارآفرینی و تولیدات صنعتی و کشاورزی خوش درخشیدند.
ناصر میاحی اما، کارمند هنرمندی بود که در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، در جایگاهی قرار داشت که می توانست توان و استعداد ذاتی و اکتسابی خود را به نمایش بگذارد. بخش هنری و بویژه نمایش در این دانشگاه و در میان دانشجویان وامدار کوشش ها و فروتنی های ناصر میاحی است که با همه کاستی های سخت ابزاری و تنگناهای نظام اداری، توانست شمع نمایش را در دانشگاه روشن نگه دارد.
ناصر میاحی، این جسارت و شجاعت حرفه ای را نیز دارد که گستره کارهای هنری خود را از دانشگاه به جامعه بگشاند و افزون بر کودکان و نوجوانان، بزرگسالان فرهیخته اهوازی و خوزستانی را نیز مخاطب نمایش های خود قرار دهد.
بی گمان، آغاز دوره بازنشستگی اداری آقای میاحی، شروع دوره تازه ای برای ایشان خواهد بود تا با اختیار و امکانات بهتری، بتواند توان هنری خود را بیش از گذشته نشان دهد.