دنيا حزباوي
دبیر

محمدمهدي خدادادي
علی البدل

الا عادل نيا
شورای مرکزی

شيما هنگامي
شورای مرکزی

فاطمه مندني زاده
شورای مرکزی

ارمين رحماني
نائب دبیر

حامد جشک
علی البدل