شهرزاد گيتي جمال
دبیر

حورا شوشتري
شورای مرکزی

علي روستا
شورای مرکزی

نگار افتخار
شورای مرکزی

فريال خنافره
نائب دبیر

ايمان شجاعي
علی البدل

زهرا همايون نژاد
علی البدل