اميرحسين خرمي نژاد
دبیر

غزال اسکندري
نائب دبیر

زينب بهروش
شورای مرکزی

هستي کميلي زاده
شورای مرکزی

فاطمه صدري
شورای مرکزی

علي پيموئي
علی البدل

مريم عوض شوشتري
علی البدل