مهدي رحيمي
دبیر

فاطمه ممتاز
شورای مرکزی

غزل اميري نژاد
شورای مرکزی

محمدعلي محمدي ذلان
شورای مرکزی

محسن اکبري چمني
نائب دبیر

محمد رشيدي اصل
علی البدل

حميدرضا نجفي
علی البدل