زينب صئوبر
دبیر

فاطمه شيخي
شورای مرکزی

زهرا بچاري صالحي
نائب دبیر

مطهره عزيزي خادم
شورای مرکزی

ندا بزرگمهری
شورای مرکزی

گلناز کيماسي
علی البدل

فرهاد ترابي
علی البدل