پرسا سعيدي
دبیر

زهراسادات موسوي
نائب دبیر

کوثر مشهدي موسي پور
شورای مرکزی

مريم اسکندري
شورای مرکزی

فريما مکي پور
شورای مرکزی

انيس فرجي کاکش
علی البدل

فاطمه لويمي
علی البدل