بهروز الماسي بردميلي
دبیر

سيده کلثوم موسوي
نائب دبیر

سارا همتيان
شورای مرکزی

صديقه تامرادي
شورای مرکزی

سميرا جهانگيري زاده
شورای مرکزی

گلنوش عبدي باغ ملک
علی البدل

مرضيه نقي ملکشاهي
علی البدل