شقايق جاذبي
دبیر

سيده زهرا موسوي
نائب دبیر

فاطمه شهريارزاده
شورای مرکزی

سيدمحمدامين قريشي
شورای مرکزی

مهين عبدعلي
شورای مرکزی

مائده سيلانه
علی البدل

زهرا فنوني
علی البدل