مليکا عابديني
دبیر

محمدصادق ارامي
شورای مرکزی

فاطمه السادات اسدي خونساري
نائب دبیر

عليرضا کريمي
شورای مرکزی

مهدي شريف نيا
شورای مرکزی

محسن فرح بخش افوسي
علی البدل

صهيب شقاقي
علی البدل