علی عربی
استاد راهنما

احمدرضا علي پور
دبیر

فاطمه ساکي
شورای مرکزی

زينب منجزي
نائب دبیر

مهشاد بهرامي
شورای مرکزی

محمدعلي تمايل
شورای مرکزی

دنيا فرزان
علی البدل

مائده مختاري
علی البدل

اميرحسين مرادي سولاري
علی البدل