علی عربی
استاد راهنما

فاطمه ساکي
شورای مرکزی

احمدرضا علي پور
شورای مرکزی

زينب منجزي
شورای مرکزی

مهشاد بهرامي
شورای مرکزی

محمدعلي تمايل
شورای مرکزی

دنيا فرزان
علی البدل

مائده مختاري
علی البدل