نگين بام زد
دبیر

زهرا عبدالهي موسوي
نائب دبیر

زهرا ترکي
شورای مرکزی

سيده فاطمه يابري جنادله
شورای مرکزی

عاطفه ديده بان
شورای مرکزی

زهرا شکوهي خوباني
علی البدل

معصومه رست
علی البدل