انجمن بین رشته ای نجوم از تمامی رشته های دانشگاه شهید چمران اهواز عضو می پذیرد و محدودیتی از این بابت وجود ندارد. عمده ی فعالیت های انجمن برگزاری کلاس های آموزشی، اردو های رصدی، وبینار های علمی و... می باشد.


محمدمبين پاپي زاده
دبیر

صبا شيرمهد
شورای مرکزی

زهره اذرافروز
شورای مرکزی

محمدحسين نبگان
نائب دبیر

لاله دارابي
شورای مرکزی

مهسا عبداللهي ارپناهي
علی البدل

محمدرضا گل پرور
علی البدل