رباب البوزنبوريان
دبیر

بهنوش بهداروندي
نائب دبیر

معصومه احمدي
شورای مرکزی

عاطفه علي خاني
شورای مرکزی

افسانه عباسي ثاني
علی البدل

سوسن هزارسي بوري
علی البدل