آرش حاجی نجف
استاد راهنما

سيده سارا شفيع زاده
شورای مرکزی

سارا نادي جوکار
شورای مرکزی

نسرين خون بابا
شورای مرکزی