اناهيتا يعقوبياني
دبیر

سيدمحمدمهدي احمدي
شورای مرکزی

مائده ده بزرگي
نائب دبیر

فاطمه رضائي
شورای مرکزی

عارف صالحي
شورای مرکزی

سارا انصاردزفولي
علی البدل

فاطمه بوعذار
شورای مرکزی

راضيه شفيعي
علی البدل

نرگس گشتاسبي
علی البدل