محمد اشتري لرکي
دبیر

مهديس عبداله زاده
نائب دبیر

زهرا عبدالحسينيان عرب زاده
علی البدل

الهه شالويي
شورای مرکزی

سجاد خفاجي
شورای مرکزی

هانيه رستمي
علی البدل

شهاب ماهروبختياري
شورای مرکزی