مرتضي طالبيان
دبیر

سمانه خوشنويس زاده
نائب دبیر

سيده ثمر سلطان محمدي
شورای مرکزی

فاطمه السادات اسدي خونساري
شورای مرکزی

فاطمه شکوهي
شورای مرکزی

فردوس راشد
علی البدل

سيدعليرضا موسوي
علی البدل