ميترا شعباني
دبیر

شيرين شاداب مهر
شورای مرکزی

حورالجمال فصيح فرد
شورای مرکزی

فاطمه ثامري
شورای مرکزی

مريم جعفري
شورای مرکزی

الهام قلمي
علی البدل

فاطمه خليل زاده
علی البدل