صفورا احمدي دم اوي
دبیر

خديجه منصوري
نائب دبیر

سيده نرگس هاشمي
شورای مرکزی

زينب علامه نژاد
شورای مرکزی

زينب استاد
شورای مرکزی

محمدامين هدايت زاده
علی البدل

سميره عسکري
علی البدل