محمد مهتدي
دبیر

شادي شيخ اميري
نائب دبیر

محمد خدائيان
شورای مرکزی

مهين خدري غريبوند
شورای مرکزی

مدينه ساعد
شورای مرکزی

حميدرضا جهانديده
علی البدل

زهرا کريمي بيستگاني
علی البدل