مدينه ساعد
دبیر

محمدامين طاهري بابادي
نائب دبیر

زهرا محمودي
شورای مرکزی

سکينه علوي پور جليعه
شورای مرکزی

محمد رضا فايضي زاده
شورای مرکزی

رضا جلالي
علی البدل

حميدرضا جهانديده
علی البدل