زينب علي بخشي
شورای مرکزی

فائزه حسيني
شورای مرکزی

سميرا موسوي گورابي
شورای مرکزی

شقايق محمودي ده کهنه
شورای مرکزی

ناديا بخشايش
شورای مرکزی

ساجده صوالح
علی البدل

کبري پاريا
علی البدل