شيدا اشراقي کيا
دبیر

نيلوفر کبيري سفيددشتي
شورای مرکزی

کوثر ال مهديه
شورای مرکزی

صادق رزاقي نيا
شورای مرکزی

کوثر مشهدي موسي پور
شورای مرکزی

سيده زهرا موسوي بشير
علی البدل

دنيا فرزان
علی البدل

آقای سید اسماعیل هاشمی . سخنران نشست «یورو و نورون»در جشنواره ی رویش ۱۴۰۰