سيده زهرا موسوي بشير
دبیر

محمد پورهمتي
نائب دبیر

محدثه اميري
شورای مرکزی

سيده افسانه حسيني احمدفداله
شورای مرکزی

شقايق اکبري گندماني
شورای مرکزی

فاطمه ايثاري
علی البدل

سامان جعفرنيا
علی البدل