فاطمه شيرعلي
دبیر

ريحانه ميري
علی البدل

زينب نجار
شورای مرکزی

شراره داداشيان فروشاني
شورای مرکزی

هانيه کياني ده کياني
شورای مرکزی

زهرا مقاطيفي
نائب دبیر

ام البنين نظرزاده انوجه
علی البدل