فرناز جلوداران زاده
دبیر

اميد حلاجي نژادموگهي
نائب دبیر

مهسا بهروزي
شورای مرکزی

کيميا رعيتي نژاد
شورای مرکزی

فاطمه شيرعلي
شورای مرکزی

محمود پايدار
علی البدل

فاطمه پيرهادي
علی البدل