هنر بیانی از بودن و بودن برای انسان بودن است و راهی برای رهایی از تنگاها و رسیدن به حسی ورای آنچه میتوان حس کرد.


مجيد بازويار
شورای مرکزی

حميدرضا سياح
شورای مرکزی

نگين ورشوساز
شورای مرکزی

عليرضا سياح
شورای مرکزی

نرگس ظهورسليماني
شورای مرکزی

اميررضا روشني
علی البدل

محمدحسين حقيقي
علی البدل