هنر بیانی از بودن و بودن برای انسان بودن است و راهی برای رهایی از تنگاها و رسیدن به حسی ورای آنچه میتوان حس کرد.


حميدرضا سياح
دبیر

مجيد بازويار
نائب دبیر

نگين ورشوساز
شورای مرکزی

عليرضا سياح
شورای مرکزی

نرگس ظهورسليماني
شورای مرکزی

اميررضا روشني
علی البدل

محمدحسين حقيقي
علی البدل

بهار سالاري
علی البدل