علي رضا اسدي
دبیر

محمد شاکري
شورای مرکزی

مرضيه عباسعلي پوردستکردي
نائب دبیر

اميرپارسا کاظم زاده
شورای مرکزی

علي غبيشاوي
شورای مرکزی

علي جمشيدي گهروئي
علی البدل

گلشيد فتحي نسب
علی البدل

لوگو انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک