سيداسماعيل شريف هاشمي
دبیر

گلنوش قنبري بيرگاني
نائب دبیر

محبوبه قانعي
شورای مرکزی

فاطمه افراسيابي
شورای مرکزی

کيخسرو خسروي راد
شورای مرکزی

فائزه يوسفي
علی البدل

زهرا مقاطيفي
علی البدل