محبوبه قانعي
دبیر

کيميا برکتي
نائب دبیر

سيداسماعيل شريف هاشمي
علی البدل

فاطمه افراسيابي
شورای مرکزی

فاطمه زبيدي
شورای مرکزی

گلنوش قنبري بيرگاني
شورای مرکزی

فاطمه دلدار
علی البدل