محمد حاجي ابوالحسني نرگاني
دبیر

فرناز قدم زاده
نائب دبیر

نيکا زعفراني
شورای مرکزی

ساراسادات اسدي خوانساري
شورای مرکزی

عسل جعفري
علی البدل

حديثه محمودي منش
شورای مرکزی

کيميا پورعباس
علی البدل