مهندسی مکانیک بیوسیستم (به انگلیسی: Biosystems Engineering)، شامل مجموعه‌ای از علوم و فنون مربوط به ماشین‌های کشاورزی، سامانه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و تولید مکانیزه مواد غذایی است.

دانش آموختگان این رشته باید عموما دروس مهندسی مکانیک و همچنین در موارد کمتر، دروس گروه کشاورزی نیز بگذرانند.داوود بهرامي کهيش نژاد
شورای مرکزی

بسام حميد
شورای مرکزی

عادل داغري زاده
شورای مرکزی

حسن حسين زاده
شورای مرکزی

خليل پناهيده
شورای مرکزی

رضا کاظمي منفرد
علی البدل

عباس نجفي نسب
علی البدل