شهين فرهاني عرب
دبیر

زهرا مکتبي
شورای مرکزی

سيداسحق حسيني ملائي
شورای مرکزی

ايمان شجاعي
شورای مرکزی

زهرا همايون نژاد
شورای مرکزی

محمدامين کيامحمدي
علی البدل

مرتضي عليزاده
علی البدل