بررسی «کشت ارگانیک گیاهان دارویی» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 75
برگزاری طرح «ایستگاه سلامت» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50
برگزاری طرح «حامی سلامت» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 47
برگزاری نشست «بررسی آلاینده‌های محیطی» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 48
آنچه باید درباره «نقش گیاهان زینتی و پوششی بر بیابان‌زدایی و تثبیت ریزگرد‌ها» بدانیم
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 43
برگزاری نشست صمیمانه «شعر و ادبیات طنز» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 45
برگزاری کارگاه آموزش نرم‌افزار «Arc GIS» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 83
برگزاری کارگاه «یادداشت نویسی» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 49
برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار «Google Earth» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 45
بازدید از «ابنیه دانشگاه شهید چمران اهواز»
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 48