معاونت فرهنگی و اجتماعی
معاونت فرهنگی و اجتماعی
ساختمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
اردوی تاریخی و گردشگری دختران دانشجو / شوشتر 1401


آموزش نحوه شرکت در انتخابات الکترونیک در سامانه معاونت فرهنگی اجتماعی

آموزش نحوه عضویت در مجموعه‌های فرهنگی اجتماعی در سامانه معاونت فرهنگی
موردی برای ثبت نام وجود ندارد